Nowa instytucja – fundacja rodzinna

Dnia 22 maja 2023r. wejdzie w życie ustawa o Fundacjach rodzinnych, która reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnych, w tym praw i obowiązków fundatora oraz beneficjenta.


Zgodnie z ustawą Fundacje rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej określany będzie przez fundatora.


Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć również kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji ustanawianej w testamencie, gdyż ze względu na obowiązujące zasady sporządzania testamentów, fundacja rodzinna ustanawiana w testamencie będzie mogła mieć tylko jednego fundatora. Istotne jest również, że prawa i obowiązki fundatora będą niezbywalne. Fundator jednak może w statucie powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia.


Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, a także sam Fundator.


Co istotne, ustawodawca zdecydował się wprowadził minimalną wartość funduszu założycielskiego, czyli kwotę 100 000 zł.


Fundacja rodzinna jest bardzo dobrym rozwiązaniem nakierowanym na ochronę i zachowanie substancji majątku rodzinnego. Pozwala na uniknięcie sporów sukcesyjnych i rozdrobnienia majątku rodzinnego.

Nasz zespół jest przygotowany jest na wdrożenie rozwiązań przewidzianych ustawą o fundacjach rodzinnych.

Inne aktualności

Nowe wymogi w zakresie świadectw energetycznych

Od 28 kwietnia 2023r. ustawodawca wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdego budynku lub wyodrębnionego lokalu. Świadectwo energetyczne jest dokumentem opisującym budynek pod kątem zużycia energii. Na właścicielu każdego budynku, lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego będzie

Więcej